www.kryfokamari.blogspot.com

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Με... point system οι κυρώσεις στους παραβάτες εργοδότες

Με αλγόριθμο θα υπολογίζονται τα πρόστιμα, ενώ σύντομα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (και θα ελέγχονται) τα περισσότερα στοιχεία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους οποίους απασχολούν, προαναγγέλλει ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, Μιχ. Χάλαρης, στην «Η»

Με αντικειμενικό σύστημα και στη βάση ειδικού μαθηματικού τύπου (αλγόριθμου) θα προσμετρούνται και θα επιβάλλονται στο εξής τα πρόστιμα του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας στους εργοδότες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία.


Αυτό προαναγγέλλει στην «Η» ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, Μιχ. Χάλαρης, υπογραμμίζοντας ότι μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για τις «εγγυήσεις κατά της εργασιακής ασφάλειας» (που πρόσφατα ψηφίστηκε) το ΣΕΠΕ θα διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ ώστε οι εργοδότες να υποβάλλουν χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες τα στοιχεία για την απασχόληση και την ασφάλιση των εργαζομένων τους, και, ταυτόχρονα, να παρακολουθούνται και να ελέγχονται χωρίς

την εμπλοκή... τρίτων.

«Ως Εθνικός Φορέας Ελέγχου της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης επιχειρούμε να επιτύχουμε την απλοποίηση των διαδικασιών γνωστοποίησης μεταβολών προσωπικού των εργοδοτών (π.χ προσλήψεις, απολύσεις με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 3846/2010) μέσω της αλλαγής από τη χειρόγραφη σε ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εντύπων καθώς και την ουσιαστική διαχείριση της πληροφορίας για την έκδοση εμπεριστατωμένων στατιστικών αποτελεσμάτων και αποφάσεων», εξηγεί ο γραμματέας του ΣΕΠΕ, προσθέτοντας ότι «το Πληροφοριακό Σύστημα για την Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας από των ΟΑΕΔ και της εξυπηρέτησης εργαζομένων και επιχειρήσεων από το Σ.ΕΠ.Ε θα συνδέει το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ και το Σ.ΕΠ.Ε., έτσι ώστε οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος να συντελέσουν στη δημιουργία μητρώου εργοδοτών και εργαζομένων, στην καταγραφή μεταβολών της εργασιακής κατάστασης των εργαζομένων και στην άμεση παρακολούθηση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων».

Στόχος η αδήλωτη εργασία

«Με την ηλεκτρονική καταγραφή, την παρακολούθηση, αλλά και τους ελέγχους που έχουν ήδη αρχίσει να εντατικοποιούνται επιχειρείται, παράλληλα, να χτυπηθεί η αδήλωτη εργασία που αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς της παραοικονομίας», συμπληρώνει ο Μιχ. Χάλαρης. Ενδεικτικά, στο δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου διενεργήθηκαν από κοινού με το ΙΚΑ 6.125 έλεγχοι, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.969.000 ευρώ μόνο από την ΕΥΠΕΑ.

«Τέτοιες απαντήσεις αναζητούνται και προωθούνται προκειμένου να παταχθεί η παραοικονομία. Αλλωστε, οι ειδικοί συγκλίνουν ότι η καταπολέμηση της υποδόριας οικονομίας θα επέτρεπε μεσοπρόθεσμα το μηδενισμό ακόμη και του δημόσιου χρέους και θα αποτελούσε ηχηρή απάντηση στο πρόβλημα του ελλείμματος του ΑΕΠ. Καθίσταται επομένως επιτακτική η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την πάταξη κάθε είδος έκφρασης της παραοικονομίας», καταλήγει.

Οι νέες υποχρεώσεις

«Θα συνεχιστεί η αυξητική τάση των ελέγχων και των προστίμων», προειδοποιεί ο Μιχ. Χάλαρης, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «για να υπάρχει η αίσθηση της δικαιοσύνης και να αποκλειστούν υποκειμενικά στοιχεία, δρομολογείται η τυποποίηση των προστίμων στη βάση μαθηματικού τύπου (αλγόριθμου) που θα εξειδικευτεί εντός των ημερών με υπουργική απόφαση.

Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν έναντι του ΣΕΠΕ οι επιχειρήσεις, μετά τη ψήφιση του νέου νόμου για τις εργασιακές σχέσεις, περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων:

Η υποχρεωτική συμμετοχή του εργοδότη στην προσπάθεια επίλυσης των αναφυομένων διαφορών. Η υποχρεωτικότητα αυτή έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόβλεψη επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους εργοδότες που δεν παρίστανται, οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, στη συμφιλιωτική διαδικασία. Διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται και για τη γενικότερη έλλειψη συνεργασίας των εργοδοτών, όπως η άρνηση πρόσβασης σε αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης, καθώς και για παροχή στοιχείων και πληροφοριών.

Η υποχρέωση του εργοδότη να καταθέτει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα νέα στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζομένων εντός δεκαπέντε ημερών από την επέλευση της μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο, τους πίνακες με τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Ο χρόνος γνωστοποίησης της σύμβασης στην Επιθεώρηση Εργασίας συντμείται στις 8 ημέρες.

Στις νέες ρυθμίσεις συγκαταλέγεται το ειδικό βιβλίο υπερωριών σε ένα πλαίσιο τεχνολογικής αναδιαμόρφωσης. Με τη νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα τήρησης και μηχανογραφημένων σελίδων ως βιβλίο υπερωριών. Ο εργοδότης υποχρεούται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου επί μία πενταετία. Η τήρησή του, δε, επεκτείνεται εφεξής στο σύνολο των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικώς.

Η υποχρεωτική καταβολή του 100% του βεβαιωμένου προστίμου από τους Επιθεωρητές Εργασίας χωρίς να αναστέλλεται η εκτέλεση της πράξης με την άσκηση των ένδικων μέσων. Ο παραβάτης εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει, πλέον, το σύνολο του προστίμου στη δεδομένη χρονική στιγμή, χωρίς να το μετακυλύει σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με αποτέλεσμα η κύρωση να χάνει την αμεσότητα και, άρα, το νόημά της.

Η διατήρηση στην επιχείρηση για 5 έτη της αίτησης του εργαζόμενου για την κατάτμηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερες των δύο περιόδων.

Μεταρρυθμίσεις
΄Ελεγχος όρων εργασίας

Ο ειδικός γραμματέας «οπλισμένος» ακόμη περισσότερο από το Μνημόνιο Στήριξης της ελληνικής οικονομίας (που προβλέπει ότι η Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να ενισχυθεί και να στελεχωθεί με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, να στοχεύσει ακόμη περισσότερο στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας και να αποτελέσει το κοινωνικό δίχτυ προστασίας) σημειώνει ότι το ΣΕΠΕ με μια σειρά νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με το Ν.3846/2010 και ολοκληρώνονται στο επόμενο δίμηνο, θα μετεξελιχθεί σε ένα μηχανισμό ο οποίος λειτουργώντας πολυεπίπεδα θα αποτελέσει «ανάχωμα» στις όποιες εργασιακές εκτροπές υπάρχουν ή παρουσιαστούν. Πάντως, στο τελευταίο 5μηνο ενισχύθηκε η παρέμβαση του ΣΕΠΕ καθώς έγιναν συμφιλιωτικές διαδικασίες και αποδόθηκαν 8,5 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους που είχαν εργατικές διαφορές με τους εργοδότες ενώ στο πρώτο τρίμηνο έγιναν στοχευμένοι έλεγχοι αναδεικνύοντας υψηλά ποσοστά παραβατικότητας στους κλάδους των εταιρειών και εργολάβων των συνεργείων καθαρισμού και φύλαξης (παραβατικότητα 39,39%), στις εταιρείες ανακύκλωσης (παραβατικότητα 20%), στις τράπεζες (παραβατικότητα 25,45%), σε τεχνικές εταιρείες (παραβατικότητα 22,89 %) και στις εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων και ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας (παραβατικότητα 33,3%).
imerisia

Δεν υπάρχουν σχόλια: