www.kryfokamari.blogspot.com

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Οι όροι αποζημίωσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν στο κέντρο της Αθήνας


Με βάση ενιαίο τιμολόγιο ανά είδος εργασίας, που συντάσσεται από το Δήμο Αθηναίων και στηρίζεται στα αναλυτικά τιμολόγια του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα γίνεται ο υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης την οποία δικαιούνται οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου.

 Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να λάβουν οι επιτηδευματίες τις εν λόγω αποζημιώσεις καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 2/32906/0026/12.4.2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών,
Φίλιππου Σαχινίδη, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 Εχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

 Αρθρο 1

Δικαιούχοι

1. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 δικαιούνται αποζημίωση.

 2. Δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης είναι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των εν λόγω ακινήτων ή οι νόμιμοι χρήστες αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι του ίδιου ακινήτου, την αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών (παρ. 2, άρθρο 1 της ΠΝΠ) υποβάλλει ένας απ' αυτούς, ο οποίος θεωρείται ότι ενεργεί και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο.

 Αρθρο 2

 Διαπίστωση ζημιών

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Δήμο Αθηναίων το αργότερο μέχρι 31.3.2012 αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών ως το Υπόδειγμα Α' του Παραρτήματος της ανωτέρω ΠΝΠ, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986. Στην αίτηση που μπορεί επίσης να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δηλώνεται υποχρεωτικά εάν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημιές που έχουν προκληθεί.

 2. Οι προκληθείσες ζημιές διαπιστώνονται με αυτοψίες που διενεργούν τριμελή συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Στις αυτοψίες καταγράφονται οι ζημιές στα ακίνητα των δικαιούχων και προσδιορίζεται το είδος και η έκταση αυτών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β' του Παραρτήματος της ανωτέρω ΠΝΠ.

 3. Μετά το πέρας της αυτοψίας συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.

 Αρθρο 3

 Αποζημίωση δικαιούχων

1. Ο υπολογισμός του ύψους της ζημιάς προς αποζημίωση διενεργείται με βάση ενιαίο τιμολόγιο ανά είδος εργασίας, που συντάσσεται από το Δήμο Αθηναίων και στηρίζεται στα αναλυτικά τιμολόγια του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 2. Ο καθορισμός της δικαιούμενης αποζημίωσης διενεργείται από την πενταμελή επιτροπή της παρ. 2, του άρθρου 2, της ανωτέρω ΠΝΠ.

 3.α. Στους ζημιωθέντες καταβάλλεται ως ελάχιστη αποζημίωση το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία, προκειμένου για αποζημιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, λογίζεται ως προκαταβολή και συμψηφίζεται με επόμενες καταβολές.

 β. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και οι αποζημιώσεις για ζημιές μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (προϋπολογισμός υπουργείου Οικονομικών, Ε.Φ. 23-200, ΚΑΕ 2757).

 γ. Αποζημιώσεις για ζημιές που υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία μπορεί να διαθέτει προς τούτο, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, πιστώσεις μέχρι του συνολικού ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

 4. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο υπό τον όρο παραίτησης του από οποιαδήποτε αξίωση κατά του ελληνικού δημοσίου για αποζημίωση σχετιζόμενη με τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012. Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων, η παραίτηση υποβάλλεται από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών και τους δεσμεύει αυτοδικαίως.

 5. Σε περίπτωση ακινήτου που έχει ασφαλιστεί για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημιές που έχουν προκληθεί σ' αυτό, το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης απομειώνεται ισόποσα με το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών στο ακίνητο.

 6. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε επιγενόμενους ελέγχους αναζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 Αρθρο 4

 Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Η καταβολή των αποζημιώσεων των περιπτώσεων (α) και (β), της παρ. 3, του άρθρου 3 της παρούσας, διενεργείται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους δικαιούχους ή τον εκπρόσωπο αυτών, στη Δ40-Δ/νση Οικονομικού του Γ.Λ. Κράτους, η οποία καταρτίζει μητρώο πληγέντων ακινήτων και παρακολουθεί τη ροή πληρωμής των αποζημιώσεων.

 2.α. Αποζημιώσεις για ζημιές έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ καταβάλλονται εφάπαξ εντός προθεσμίας 15 ημερών από τον καθορισμό της αποζημίωσης.

 β. Αποζημιώσεις για ζημιές που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ καταβάλλονται σε δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, καταβάλλεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

 3.α. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων ως ακολούθως:

 i. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

 ii. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ), ββ) διεύθυνση ακινήτου, γγ) το πληρωτέο ποσό, δδ) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, εε) την αιτιολογία πληρωμής, στστ) τον ειδικό φορέα και ΚΑΕ, καθώς και την αρμόδια για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος ΔΟΥ.

 iii. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του δικαιούχου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου των δικαιούχων ως Υπόδειγμα Παραρτήματος Α', με την οποία δηλώνεται και η ανεπιφύλακτη παραίτηση του δικαιούχου από οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά του ελληνικού δημοσίου σχετιζόμενη με τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012, όσον αφορά στο συγκεκριμένο ακίνητο.

 iν. Αντίγραφο αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΠΝΠ και της σχετικής έκθεσης αυτοψίας.

 ν. Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΠΝΠ περί καθορισμού του ύψους της δικαιούμενης αποζημίωσης. Από το πρακτικό θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο ακίνητο προκλήθηκαν ευθέως από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.

 νi. Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας για το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ή πρόκειται να καταβληθεί απ' αυτή για την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου στο συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς και αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

νii. Αντίγραφο εντύπου Ε9 ή τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο του συγκεκριμένου ακινήτου.

 β. Τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων (iv)-(vii) της προηγούμενης περίπτωσης επισυνάπτονται από τον ενδιαφερόμενο στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: