www.kryfokamari.blogspot.com

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από κολέγια

Νόμιμη κρίθηκε από το ΣτΕ η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των κολεγίων που είναι παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.


Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 42/2010 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας, με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Με την επικύρωση των εν λόγω ευρωπαϊκών οδηγιών είναι πλέον δυνατή η αναγνώριση των
επαγγελματικών πτυχίων που χορηγούν τα κολέγια τα οποία λειτουργούν στη χώρα μας ως παραρτήματα πανεπιστημίων που έχουν την έδρα τους σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος εκτός Ελλάδος.

Το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στις ευρωπαϊκές οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 2006/100/ΕΚ, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και οι δύο αυτές οδηγίες έπρεπε να είχαν επικυρωθεί από την Ελλάδα το 2007.

Σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών Τίτλων Εξωτερικού (ΣΑΕΙΤΕ) και αντικαθίσταται μέχρι το 2013 από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) το οποίο θα έχει την ευθύνη για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μετά το 2013 η ευθύνη αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μετακυλίεται στα επιμελητήρια, επαγγελματικές Ενώσεις κ.λπ. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Δικηγορικούς και Ιατρικούς Συλλόγους κ.ά.) τα οποία λειτουργούν με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε ότι τα Επιμελητήρια, Δικηγορικοί και Ιατρικοί Σύλλογοι θα καθορίζουν (και όχι ο υπουργός Παιδείας όπως προβλέπει το σχέδιο Π.Δ.) κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος το βαθμό γνώσης της ελληνικής γλώσσας που θα πρέπει να έχουν όσοι επιθυμούν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους στη χώρα μας.

Για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και όχι τίτλων μιλά το υπουργείο

Σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τα επαγγελματικά προσόντα το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει σε ανακοίνωσή του πως αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα και όχι οι τίτλοι σπουδών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία.

Παράλληλα, το υπουργείο συμπληρώνει πως για την μέχρι τώρα παράλειψη εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στη χώρα μας είχε επιβληθεί πρόστιμο και αναφέρει πως για την προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος συνεργάστηκαν 13 υπουργεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και σε καμία περίπτωση την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ όφειλε να είχε ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη από τις 20-10 -2007. Για την παράλειψη ενσωμάτωσης της Οδηγίας, η χώρα μας καταδικάσθηκε από το ΔΕΚ κατόπιν σχετικής προσφυγής της Επιτροπής με την απόφαση C-465/08 (απόφαση της 02-07-2009) και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου, το οποίο από 15-01-2010 σήμαινε μέχρι και 35.000 ευρώ ημερησίως.

Το υπουργείο Παιδείας από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ κίνησε σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με 13 συναρμόδια υπουργεία όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την ενσωμάτωση της οδηγίας και την άμεση αναστολή επιβολής του εξαιρετικά υψηλού προστίμου. Το υπογεγραμμένο από το σύνολο του υπουργικού Συμβουλίου σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπεβλήθη για επεξεργασία στο ΣτΕ στις αρχές Ιανουαρίου.

Σκοπός της οδηγίας είναι η διευκόλυνση του Ευρωπαίου πολίτη στην ανάληψη και άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε κράτος-μέλος (κράτος υποδοχής, π.χ. Ελλάδα) άλλο από εκείνο (κράτος καταγωγής, π.χ. Γερμανία) στο οποίο αυτός απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του.

Η βασική αρχή της οδηγίας συνίσταται στο ότι το κράτος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) επιτρέπει την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα όταν ο ενδιαφερόμενος έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (και όχι μόνο τίτλο σπουδών) σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γερμανία).

Η Οδηγία παρέχει στο κράτος μέλος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) τη δυνατότητα να ελέγξει την εκπαίδευση που οδήγησε στα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αυτή η εκπαίδευση έγινε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις, τότε δίνεται η δυνατότητα στο κράτος μέλος να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο εξετάσεις ή την υποχρεωτική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Τέλος όσον αφορά τα «κολλέγια», αυτά δεν μπορούν να παρέχουν κανενός είδους τίτλο εκπαίδευσης παρά μόνο βεβαιώσεις σπουδών.
kathimerini

Δεν υπάρχουν σχόλια: