www.kryfokamari.blogspot.com

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Πανελλαδικές εξετάσεις: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης


ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α
Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
Α1. O τομέας p του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει:
α. 2 ομάδες
β. 4 ομάδες
γ. 6 ομάδες
δ. 10 ομάδες
Μονάδες 5
Α2. Από τα επόμενα οξέα ισχυρό σε υδατικό διάλυμα είναι το:
α. HNO2
β. ΗClΟ4
γ. ΗF
δ. H2S
Μονάδες 5
Α3. Η αντίδραση
αποτελεί παράδειγμα:
α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov
β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev
γ. αντίδρασης προσθήκης
δ. αντίδρασης υποκατάστασης
Μονάδες 5
Α4. Η ένωση CH3–C≡C–CH=CH–CH3 έχει:
α. 9σ και 4π δεσμούς
β. 5σ και 2π δεσμούς
γ. 13σ και 3π δεσμούς
δ. 11σ και 5π δεσμούς
Μονάδες 5
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ
A5. Να διατυπώσετε:
α. την Απαγορευτική Αρχή του Pauli.
(μονάδες 3)
β. τον ορισμό των δεικτών (οξέων-βάσεων).
(μονάδες 2)
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Δίνονται τα στοιχεία: 7Ν, 8Ο, 11Νa.
α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει περισσότερα μονήρη
ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση;
. (μονάδες 3)
β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο Lewis της
ένωσης NaNO2.
(μονάδες 2)
Μονάδες 5
Β2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος,
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου 34Se στη
θεμελιώδη κατάσταση μπορεί να βρίσκεται σε
ατομικό τροχιακό με τους εξής κβαντικούς αριθμούς:
n=4, ℓ=1, mℓ=0.
β. Οι πρώτες ενέργειες ιοντισμού τεσσάρων διαδοχικών
στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα (σε kJ/mol), είναι
1314, 1681, 2081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά
μπορεί να είναι τα τρία τελευταία στοιχεία μιας
περιόδου και το πρώτο στοιχείο της επόμενης
περιόδου.
γ. Σε υδατικό διάλυμα H2SO4 0,1 M, η [Η3Ο+]=0,2 Μ
στους 25ο C.
δ. Σε διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικής βάσης Β,
προσθέτουμε στερεό NaOH, χωρίς μεταβολή όγκου.
Ο βαθμός ιοντισμού της βάσης Β θα αυξηθεί.
(μονάδες 4)
Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας.
(μονάδες 8)
Μονάδες 12

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ
Β3. Σε τέσσερα δοχεία περιέχεται κάθε μια από τις ενώσεις:
βουτανάλη, βουτανόνη, βουτανικό οξύ, 2-βουτανόλη.
Αν στηριχτούμε στις διαφορετικές χημικές ιδιότητες των
παραπάνω ενώσεων, πώς μπορούμε να βρούμε ποια
ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο; Να γράψετε τα
αντιδραστήρια και τις παρατηρήσεις στις οποίες
στηριχτήκατε για να κάνετε τη διάκριση (δεν απαιτείται
η γραφή χημικών εξισώσεων).
Μονάδες 8

ΘEΜΑ Γ
Γ1. Ένωση Α (C5H10O2) κατά τη θέρμανσή της με NaOH δίνει
δύο οργανικές ενώσεις Β και Γ. Η ένωση Γ, με διάλυμα
KMnO4 οξινισμένο με H2SO4, δίνει την οργανική ένωση
Δ. Η ένωση Δ με Cl2 και NaOH δίνει τις οργανικές
ενώσεις Β και Ε.
Να γραφούν:
α. οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων. (μονάδες 9)
β. οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε.
(μονάδες 5)
Μονάδες 14
Γ2. Ορισμένη ποσότητα αιθανόλης οξειδώνεται με διάλυμα
Κ2Cr2O7 0,1 M οξινισμένου με H2SO4. Από το σύνολο της
ποσότητας της αλκοόλης, ένα μέρος μετατρέπεται σε
οργανική ένωση Α και όλη η υπόλοιπη ποσότητα
μετατρέπεται σε οργανική ένωση Β. Η ένωση Α, κατά την
αντίδραση της με αντιδραστήριο Fehling, δίνει 28,6 g
ιζήματος. Η ένωση Β απαιτεί για πλήρη εξουδετέρωση
200 mL διαλύματος NaOH 1Μ. Να βρεθεί ο όγκος, σε L,
του διαλύματος Κ2Cr2O7 που απαιτήθηκε για την
οξείδωση (Ar(Cu)=63,5, Ar(O)=16).
Μονάδες 11
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ Δ
Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα:
Διάλυμα Y1: ασθενές μονοπρωτικό οξύ HA 0,1M
Διάλυμα Y2: NaOH 0,1M
Δ1. Αναμειγνύουμε 20 mL διαλύματος Y1 με 10 mL
διαλύματος Y2, οπότε προκύπτει διάλυμα Y3 με pH=4.
Να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισμού Ka του ΗΑ.
Μονάδες 5
Δ2. Σε 18 mL διαλύματος Y1 προσθέτουμε 22 mL διαλύματος
Y2 και προκύπτει διάλυμα Y4. Να υπολογιστεί το pH του
διαλύματος Y4.
Μονάδες 8
Δ3. Υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος HB
όγκου 60 mL (διάλυμα Y5) ογκομετρείται με το διάλυμα
Y2. Βρίσκουμε πειραματικά ότι, όταν προσθέσουμε 20
mL διαλύματος Y2 στο διάλυμα Y5, προκύπτει διάλυμα
με pH=4, ενώ, όταν προσθέσουμε 50 mL διαλύματος Y2
στο διάλυμα Y5, προκύπτει διάλυμα με pH=5.
Να βρεθούν:
α) η σταθερά ιοντισμού Ka του οξέος HB
(μονάδες 6)
β) το pH στο ισοδύναμο σημείο της πιο πάνω
ογκομέτρησης. (μονάδες 6)
Μονάδες 12
Δίνεται ότι:
• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25° C
• Kw=10−14
• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές
προσεγγίσεις.
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: